Privacitat

Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1, informa els usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, amb la Llei general de sanitat i altra normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Mutual Midat Cyclops només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat com a entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social així com en la realització d'altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que Mutual Midat Cyclops es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Mutual Midat Cyclops anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en qualsevol cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de la Mútua que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S'informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest lloc web tenen caràcter voluntari, per bé que la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per la Mútua, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Mutual Midat Cyclops, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

Els usuaris podran exercir, pel que fa a les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets esmentats en el paràgraf precedent es podran exercir per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, dirigida a l'adreça següent:

Av. Josep Tarradellas, 14-18 08029 Barcelona

A l'atenció del responsable de Seguretat

Així mateix, si un usuari no vol rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, ho podrà comunicar per qualsevol mitjà en què quedi constància de la seva recepció a Mutual Midat Cyclops a l'adreça indicada.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat

Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i adreça electrònica. En els formularis de consulta que es troben al web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per Mutual Midat Cyclops i mai no és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Mutual Midat Cyclops és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Mutual Midat Cyclops, amb les finalitats de fer el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

Amb quina finalitat

Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació d'aquests per a l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats als llocs web (continguts professionals, divulgacions normatives, xats, fòrums, etc.).

Si escau, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Mutual Midat Cyclops pugui fer ús de les seves dades per remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un fitxer

El fet d'introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal d'aquestes i que es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació en la www.mc-mutual.com.

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l'usuari

Així mateix, i llevat que s'hagi informat l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi reclamat el seu consentiment a aquestes, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Mutual Midat Cyclops tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Mutuals Midat Cyclops col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, per bé que la responsabilitat serà exigible als tercers esmentats.

Mutual Midat Cyclops no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquest web, excepte en cas que calgui per a la mateixa prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d'informació professional

Ocasionalment, Mutual Midat Cyclops envia un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol d'aquestes pàgines web de la Mútua. En qualsevol moment es poden donar de baixa enviant un e-mail a info@mc-mutual.com